آموزش دانش‌آموزان

برگه های آمد و رفت دانش‌آموزان: به جای دفتر های کلاسی همیشگی در آموزشگاه ما دانش‌آموزان هر روز یک نوشته و گفتار از خود کنار نامشان می نویسند.

کلاس های زبان: چندین سال است که دانش‌آموزان انگیزه داده می شوند که به کلاسهای زبان بروند و آموزشگاه نیز خود برای آموزش دانش‌آموزان کلاس های زبان را برگزار می‌کند.

رخشاره (فیلم) های آموزشی: با نگر به برنامه‌ی هر آموزگار رخشاره (فیلم) های آموزشی برای دانش آموزان پخش می شود.

نامه های دانش آموزان به پدر و مادر: برای توانمند کردن نوشتار دانش‌آموزان و نیز نیرو بخشی به خودباوری دانش آموزان و خانواده، دانش‌آموزان بایست هرچندگاهی  یک نامه یرای خانواده یا دوستان خود بنویسند.

نامه های دانش آموزان برای همکلاسی ها – دوستان ایرانی – آموزگار و دوستان دیگرش نوشته می‌شود.

کلاس نمایش: گروه نمایش دانش آموزان دبستان با سرپرستی کارگردان ایتالیایی ” ریکاردو ونوچینی” برگزار شد و نمایش خود را با نام نیوژولیت را در یکی از تالار‌های تهران به انجام  رسانید .

طرح شاهنامه خوانی: برنامه ای است که به گونه‌ی هفتگی به دانش‌آموزان یک چکامه(شعر) از شاهنامه یا دیگر چکامه‌ها داده می شود و دانش‌آموزان در درازای هفته آن را از برمی‌کنند.

 آموزش بهداشت دهان و دندان به دانش‌آموزان به سرپرستی پزشکان و دانشجویان دانشگاه تهران

به دست آوردن جایگاه  نخست در بخش دانش‌آموزی هماوردهای سازه های ماکارونی

هم انبازی  در هماورد سپیدار و ستوده شدن دبستان به دست  وزیر فرهنگ و ارشاد و بازیگران بنام سینما و تلویزیون

کلاس های داستان نویسی: برای نیروبخشی نوشتار دانش‌آموزان و نیز بالا بردن توانمندی‌های آنان

زنگ کتابخوانی: علاوه بر آمدن دانش آموزان به تنهایی به کتابخانه، آموزگاران نیز دانش‌آموزان خود را به کتابخانه می‌آورند.