آموزش همکاران

پیش نویس درس(طرح درس): در آغاز هر سال آموزشی همکاران پیرنگ درس سالانه خود را می نویسند.

دوره های پرورش آموزگار: یکی از پایه های گزینش همکاران گذراندن دوره های آموزگاری می باشد که خود آموزشگاه نیز چندین دوره  برگزار کننده ی این دوره ها و دوره های هنگام آموزگاری بوده است.

دوره های سازمان نیکو: ۱۰ نفر از همکاران به دوره های پرورش آموزگاری که از سوی سازمان نیکو زیر نگر جهاد دانشگاهی و دانشگاه علامه برگزار شده بود رفتند و رده های نخست نیز ازآن آنان شدپ.

کارگاه های آموزگار مسلکی که به سرپرستی دکتر یعقوبی برگزار شد.

کارگاه های آموختن نوین زیر نگر آموزگاران برتر منطقه ی ۱۹ و دیگر دوره های آموزشی روانشناسی

نشست هفتگی: بررسی راهکارهای آموزشی و چاره اندیشی چالش‌ها و برنامه ریزی و فراخوانی از کسان گوناگون برای آموزش در نشست ها

آموزش های دکتر هلاکویی و کتابخوانی همکاران: هر همکاری کتابی را خوانده و با گوش دادن به سی دی های دکتر هلاکویی گزارش و چکیده ای از آن فراهم می کند .

نامه به دانش آموزان: هر همکاری یک نامه به دانش آموز خود می نویسید و در آن از شیوه های آموزش پنهان بهره می گیرد.

نوشتن روایت هفتگی: هر همکاری یک داستان از رخداد هایی که در درازای هفته می افتد می نویسد.

گزارش کارکرد: هر همکاری یک گزارش از چگونگی رفتار و درس دانش‌آموز و راهکارهایی که به کار گرفته است گزارش می دهد.

 شرکت در کارگاههای توسعه عدالت آموزشی که در دانشگاه صنعتی شریف و امیرکبیر برگزار شد.

شرکت در کارگاههای توانمند سازی مراکز

آموزش مهارت های زندگی: کارگاهای ( تئوری انتخاب ) که به سرپرستی مهندس یعقوبی برگزار گردید.

کارگاههای آموزش بهداشت به نوجوانان توسط خانم دکتر نساء محمدی

کارگاههای داستان نویسی جلال آل احمد توسط تعدادی از آموزگاران علاقه مند به نویسندگی

 کارگاههای آموزشی افلاتون(ت): کارگاههای پرورش آموزگاران برای آموزش پس انداز به دانش‌آموزان و...