آن بالا و این پایین

آن بالا و این پایین (مجموعه داستان) اکرم عثمان، چاپ اول زمستان 1398

 

 

بخشی از کتاب را می خوانید:

هوا گرگ و ميش بود، چند تا خروس و ماكيان سياه و سفيد در يـك صف روي زينه ي چوبي خوابيده بودند و گربه ي سـياهي مـلال آور و غمنــاك ميــوميــو مــي كــرد و شيشــه ي ســكوت ژرف و ســنگين را مي شكست. حبيب كه تازه از كار برگشـته بـود، از چـاه دل آبـي بـالا كشيد و دست و رو تازه كرد. مادرش آن طرفتـر چـون مجسـمه يـي مات و مبهوت ايستاده بود و بر سبيل عادت به هيچ چيز توجه نداشت.

داستان معاصر افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu