اعزام قصه‌گویان در جشنواره ی بین المللی قصه گویی به مدرسه بچه‌های افغانستان