بهاره

  96/12/24 – بهاره
امروز بچه ها آمدند برای
زدن چاپ دست شان روی بوم نقاشی، بهاره و فرشاد هم بودند.بهاره روی کف دستش رنگهای پرچم ایران و افغانستان را کشیده بود.تا نشانم داد این نگاره را گرفتم