جهان ز مهر برپاست

جهان ز مهر برپاست
برف و زنگوله ی دبستان