خط و نشان😊

۱۳۹۹/۳/۱
مهرماه ۱۳۸۸، حدود یازده سال پیش در واحد دوم مدرسه، جایی که بیشتر پسرها درس می خواندند. کلاسها را به خاطر رنگ و تعمیرات، یک هفته دیرتر آغاز کرده بودیم. آن سال بچه ها در دو شیفت و هر شیفت حدود ۱۲۰ نفر درس می خواندند و جمعیت کل بچه ها در دو واحد بالای ۶۰۰ نفر بود. سالهای پیشتر از آن مدرسه سه شیفت بود و بچه ها سه ساعت و نیم در روز درس می خواندند. خوشبختانه شهریور همان سال برگه های حمایت تحصیلی داده شد که نزدیک ۳۰۰ نفر از شاگردان ما توانستند در مدارس دولتی نام نویسی کنند. سال پیشتر از آن جمعیت بچه ها حدود ۸۵۰ نفر بود. هر ساله هم بیش از ۲۰۰ نفر دانش آموز کلاس اولی داشتیم.
اینجا هم داشتم خط و نشان اول سال را می کشیدم و قرار و مدارمان را می گذاشتیم اما همانگونه که در فیلم هم دیده می شود هرکدام از بچه ها سرگرم کار خود و خوش و بش باهمدیگرند!🤣😍
گمان کنم سرما هم خورده بودم چون صدایم گرفته بود.😊