دانش آموزان دبستان فرهنگ

دانش آموزان مدرسه خودگردان مهاجرین فرهنگ در تهران