دروازه ی خورشید

۱۳۹۸-۱۰-۱۷-دروازه ی خورشید
صبح آمد، باز کن دروازه را
عاشقی کن این حضور تازه را