دست های ما مهربان باهم

دست های ما مهربان باهم

                                                              قلب ما خالیست از شب و از غم