دست ها و دانه ها و خاک

دست ها و دانه ها و خاک
بچه ها در حال خاک انداختن درون کفش های کهنه شان برای کاشت دانه های نارنج که پیشتر آماده کرده بودند.