دوستی زیباست

عرفان و بکتاش هردو کلاس یکم هستند و دوستان بسیار همدل، بکتاش از پشتون های کابل است و عرفان از قومیت هزاره
بچه ها تا زمانی که بزرگترها از قومیت و ملیت و نژاد و مذهب برایشان چیزی نگویند باهم دوست هستند و مهربان، این ذهنیت و باورهای بیمار نابزرگان است که بین بچه ها فاصله می اندازند و خط کشی های ذهنی خود را به آنان نیز قالب می کنند.بچه ها از دوستی و بازی باهم شاد و خندانند و جهان شان به دور از نفرت و کینه است اگر ما آنها را به حال خودشان بگذاریم. امروز که روی حیاط داشتم از بچه ها عکس می گرفتم عرفان از بالا صدایم زد و گفت از منم عکس بگیر آقا موسوی! تا خواستم عکس بندازم بکتاش هم دویده آمد کنارش و دست دور گردن هم انداخته و رو به دوربین خندیدند