دوستی زیباست، دوستی شعر روشن فرداست

۱۷۱۵۶۰۵۴_۱۰۲۱۲۴۳۵۰۵۷۷۰۱۴۹۶_۳۳۴۱۳۵۲۱۴۱۵۰۹۷۲۰۱۸۲_n