روز برفی

۱۳۹۸-۱۰-۲۹- امروز مدرسه ها بسته بود اما پیش از رسیدنم، چند نفر از بچه ها آمده و رفته بودند.
حیف شد که بچه ها نبودند تا برف بازی کنیم. با بچه ها قرار گذاشته ایم که آدم برفی بسازیم.☃️