روز دوم کارگاه؛ نمایش برای کودکان

روز دوم کارگاه “نمایش برای کودکان
آن کلاغ شیطون هم ساخته ی دست خودم است