مورچه های نازنین😍🤗🐜🐜

۱۳۹۸/۱۱/۱۹
روزهای شنبه کلاس تأتر برگزار می شود. چند هفته ای است که بچه ها خودشان میزها را می برند بیرون. نخستین گروه هم این چوچه ها هستند. کافیست گفته شود بچه ها استاد دارد می آید، ناگهان همه به جنب و جوش افتاده و مانند مورچه ها، هر میز را دو سه نفر از جا بلند کرده و چشم بر هم زدنی سالن را خالی و آماده می کنند.
با همکاری و مهر استاد منصوری ارجمند، یکی از بهترین و آموزنده ترین کلاسهای مدرسه در این روز برگزار می شود؛ کلاسی پر از شادی و شور و خرد که به هنرجویان درس زندگی و مهربانی می آموزد، کلاسی که بچه ها هر هفته برای آمدنش لحظه شماری می کنند.♥️