نقاشی، تجربه، خلاقیت

کارگاه یک روزه ی ” نقاشی، تجربه، خلاقیت” برای دانش آموزان آموزشگاه فرهنگ با همکاری گروه هنری “دایره ی گچین” و با سرپرستی جناب سعادت و جناب هدایتی نیا و دیگر همکاران شان