نویسندگان کوچک

نویسندگان کوچک
چندیست که بانو «مشتاق» دوره های آموزشی داستان نویسی را برای بچه های علاقه مند آغاز نموده اند. امید که داستان نویسانی توانا از میان این نوگلان برخیزد