هفت سین

۱۳۹۶-۱۲-۲۲-هفت سین
مانند هر سال سفره ی هفت سین کوچکی با همکاری بچه ها و آموزگاران گستراندیم و برای یادبود با هر کلاس چند نگاره انداختیم.تا هفت سین دیگر به گفته پدر شادروانم یک جوال نفس به کار است