هولاکویی خوانی

دیروز و پس از چند روز فروهش(تعطیلی) از برای آلودگی هوا، نشست هفتگی آموزگاران برگزار شد. یکی از بخش های بنیادین نشست ها، گوش دادن و آشنایی با آموزه و گفتگوهای تربیتی دکتر هولاکویی است.نزدیک دو و نیم سال است که یکی از بخش های ارزشمند و کاربردی نشست ها آموزش و آشنایی با گفتگوها و آموزه های جناب دکتر هولاکویی است. آموزه‌هایی که به زبان ساده و گویا و البته دانشیک و بسیار کاربردی گفته شده است. از دو سال پیش که با راهنمایی و پیشنهاد یکی از دوستان ارجمند با روش های تربیتی هولاکویی به گونه ی ژرف تر آشنایی یافته و بخش های زیادی از آن، بویژه در باره ی کودکان را گوش دادم این آموزه ها یکی از سرفصل های بنیادین دوره های تربیت معلم و نشست های هفتگی آموزگاران شد. در این آموزه ها که هم به شیوه ی گفتارهای یکسویه و هم گفتگوهای دوسویه با خانواده ها و آموزگارانی که دنبال راه چاره اند انجام شده است، مسایل و دشواری ها تربیتی و رفتاری دانش آموزان و کودکان به زبان ساده وکاربردی و به دور از پیچیدگی های فراگیر گفته می شود
اینجانب به همه ی همکاران و دوستانی که با کودک سر و کار دارند و یا فرزندی در خانه داشته و یا می خواهند در آینده داشته باشند سفارش می کنم که این آموزه ها را گوش داده و آموزش بببند و به کار بگیرند
در جهان پیچیده ی امروز خردمندانه و آگاهانه و صلح و شادمانه زیستن نیازمند آموزش درست است که شوربختانه جای آن در سیستم آموزشی ما بسیار خالی است
پ. ن: یادآوری می گردد؛ این آموزه ها به گونه ی آوایی آماده شده اند که به سادگی می توان خرید و در هر زمان و جایی به آسانی گوش داد و از آن بهره برد