کابل در قلب تهران

کابل در قلب تهران؛ تهران در قلب کابلیان
گزارش روزنامه “آسمان آبی” از دبستان فرهنگ ویژه کودکان پناهجوی افغانستانی در تهران