کابل در قلب تهران؛ گزارش روزنامه ی((آسمان آبی)) از دبستان فرهنگ

کابل در قلب تهران؛ تهران در قلب کابلیان
.نادر موسوی نزدیک ۱۸ سال است که این مرکز آموزشی را برای کودکان پناهجوی افغانستانی اداره می کند

برای خواندن بیشتر این جا را کلیک کنید