گربه خانگی

96/12/24_ گربه خانگی
نام این پسر درسخوان و خندان بنیامین است.این تابلو را هم دوهفته پیش کشیده بود.پرسیدم چی کشیدی؟گفت یک گربه خانگی کشیدم.گفتم چه جالب! هم شکل گربه است و هم شبیه خانه. خندید