یک روز مدرسه 💖

۱۳۹۸-۷-۲۱-بگشای در که باغ و گلستانم آرزوست 🌻
یک روز مدرسه 💖
روپوش های بچه ها هنوز آماده نشده است. 🍀