جشن الفبای کلاس اولی ها

۱۸۶۹۸۰۷۲_۱۰۲۱۳۲۳۸۰۴۲۷۳۵۶۲۰_۲۷۷۸۷۹۰۴۰۷۲۷۳۷۹۹۳۶۶_n

۱۳۹۶-۳-۴- جشن الفبای کلاس اولی ها
دیروز و امروز جشن پایانی سال آموزشی بود.
امروز هم بچه های کلاس اول جشن الفبا داشتند. آهنگ نواختیم و چمیدیم و شیرینی خوردیم و شربت نوشیدیم و نگاره ها انداختیم و بسیار خندیدیم و یکان یکان رو به دوربین گپ زدیم برای یادگاری و ماندگاری.😍
هر سال، روز پایانی دبستان روز گریه و ناله ی بچه هاست… امروز من اما شادمان بودم زیرا که می دیدم همه ی بچه ها از یک سال باهم بودنمان خوشنودند و دلشاد و در پایان جشن با گریه های زار از آموزگار و دبستان جدا می شوند.😭😭
هرجا هستید سرفراز و دلشاد باشید و پاشنده و کارنده ی دانه های مهر و دوستی و خردمندی بر این خاک