پرستو جان بیا☘️ 🕊

نوروز امسال هم با کمک شما دوستان ارجمند
دانش آموزان مادرسرپرست و نیازمند مدرسه میتوانند رخت و کفش نو بپوشند.
شمار این دانش آموزان و خواهروبرادر کوچکتر آنها۲۰۰نفر و هزینه ی یک دست پوشاک مناسب حدودا ۲۰۰هزار تومان می باشد.
یاری کنید تا پیش از فرارسیدن نوروز(تا۱۵اسفند)رخت های نو بچه ها به دست شان برسد.

شماره عابر بانک:
۶۲۷۴۱۲۱۱۶۶۳۵۹۷۰۳
شماره حساب :
۱۳۴۸۰۰۵۳۰۴۰۵۷۱
شماره شبا :
Ir-700550013480005304057001
به نام حسین سوختانلو- بانک اقتصاد نوین.