اهل قصور

اهل قصور– حسین فخری، چاپ نخست زمستان 1397

 

 

بخشی از داستان را می خوانید:

 

به زودي شامل مكتب شدم و آموختم كه كابل پايتخـت افغانسـتان است. درياي آمو از كجا سرچشمه مي گيرد و بلندترين كوه افغانسـتان هندوكش نام دارد. بدين ترتيب از همبازي هاي روستايي ام جدا شدم و به دنياي بزرگي پا گذاشتم. به شهري كه ساكنانش در خانه هاي بزرگ و روشن و مجلل مي زيستند، سوار موتر و بايسكل و گادي مـي شـدند، پتلون و دريشي مي پوشيدند، تابستان ها به استالف و قَرغه و پغمان ميلـه داشتند و زمستان ها به جلال آباد و قنـدهار. اگـر ايـن جاهـا نمـي رفتنـد، سينما رفتن روزهاي جمعه يشان حتمي بود…

داستان افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu