باز می خوانیم

مدرسه فرهنگ

22 مهر 1400
باز می خوانیم
دوستی زیباست
دوستی شعر
روشن فرداست

خط: خودم
شعر از:
دوست ارجمندم حسن نوروزی

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط