بخارا

بخارا- نویسنده نادر موسوی
1399-5-16

در آغاز روز شماره ی مرداد و شهریور نشریه ی پربار و دیرپای بخارا به دستم رسید با خط و نشان استاد ارجمندم جناب علی دهباشی گرامی که در این روزهای جانفرسا و پر اندوهِ در آمیخته با بوی مرگ و دود و باروت، مرهمی است بر جان و دل.

جانت جور و دلت شاد و خانه ات آباد عیّار روزگار. ♥️

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط