هر کودک، یک ماهنامه، هر ماه

پیشکش ماهنامه به یک کودک، پیشکش دانش و خردمندی است.
با نگر به اینکه ماهنامه «کودکان آفتاب» برای کودکان و نوجوانان افغانستان چاپ می شود و شوربختانه در بیشتر خانواده ها یا به خاطر ناتوانی مالی و یا نبود فرهنگ کتابخوانی و خرید کتاب و ماهنامه، این نیاز کمتر دیده می شود، گزیر کار در آن است که ماهنامه «کودکان آفتاب» به کمترین نرخ و یا رایگان در دسترس همه ی کودکان و دانش آموزان سراسر افغانستان قرار گیرد که برای برآوردن این آرمان نیازمند پشتیبانی شما ارجمندان از کودکانی هستیم که فرتور(عکس) و دیگر ویژگیهای آنان در این برگه آمده است.
می توانید با پذیرش و پرداخت هزینه ی سالیانه ی ماهنامه به یک یا چند کودک، آنان را از یک دَهِش فرهنگی و دانایی بهره مند ساخته و با فراخواندن آنان به کتابخوانی، سرنوشتشان را دگرگون سازید.

بایگانی ماهنامه