بود نبود، بودگار بود

بود نبود، بودگار بود (افسانه های افغانستان برای کودکان و نوجوانان)

به روایت محمدحسین محمدی

 

 

بخشی از کتاب را می خوانید:

 

پِشَك نازِ دم دراز

 

بود نبود، بودگار بود
زمين نبود، شُديار بود
يك آدمك بيكار بود
در خوردنك تيار بود
در كار كردن بيمار بود
بود و نبود، يك پادشا بود
پادشاه ما و شما خدا بود؛
بود نبود، يك پيرزن بود. اين پيـرزن يـك دانـه بـز داشـت . بـز پيـرزن كـم شـير بـود. پيـرزن هـر روز صـبحِ وقـت شـير بـزش را مي دوشيد. او شير بزش را شيرچاي درست مي كرد و ميخورد.
در خانه ي پيرزن يك دانه پشـك هـم بـود. پيـرزن پشـكك را پشك ناز دم دراز صدا ميكرد.

افسانه های افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu