ترانه دبستان فرهنگ

ترانه دبستان فرهنگ

«باهم بیا بخوانیم

آواز دوستی را

در آسمان میهن

پرواز دوستی را

دنیای ما چه زیباست

با دوستی و لبخند

این آب و خاک زیبا

با مهر خورده پیوند

در باغ زندگانی

در سایه ی محبت

با جان و دل بکوشیم

در حفظ این طبیعت

باهم بیا بسازیم

فردای دیگری را

با صلح و مهربانی

دنیای بهتری را

یکجا شویم و همدل

چون موج های دریا

برخیز تا بسازیم

این آب و خاک را ما

در قلب کوچکم هستم

دنیای سبز و روشن

من ریشه در تو دارم

ای خاک خوب میهن

آباد می شوی تو

هم با تلاش و کوشش

آینده را بسازیم

ما با چراغ دانش»

ترانه از: حسن نوروزی

26 دی ماه 1395

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط