تنفس مصنوعی

شعر افغانستان

راه نیستان (گزیده ی شعر) خلیل الله خلیلی- چاپ اول بهار 1399

تنفس مصنوعی (مجموعه شعر مهاجرت) حسین رضایی- چاپ اول زمستان 1397

بخشی از کتاب را می خوانید:

نه گوش ماهي جمع ميكنم
نه خرچنگ
حتي وقتي بچه بودم
ميدانستم براي قلعه هاي شني
آواز مرغ هاي دريايي هم زلزله است.
در كشور من
كسي دريايي فكر نميكند
اگر خورشيد در جنگ كشته نشده بود
هيچ وقت براي پيدا كردن آفتاب
به ساحل نمي آمدم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu