جنگ…

جنگ

دیروز اتفاقی دیدمشان، پدرشان تازه در جنگ سوریه از دنیا رفته بود. می دانستم پرسش تلخ و دردناکی است اما باز پرسیدم: بچه ها دلتان برای پدرتان تنگ شده؟ پسر کوچک با لبخندی کودکانه گفت خیلی، برادر بزرگتر اما اندوهناک فقط نگاه کرد. جنگ نفرت انگیز است، با هر نام.

Tags

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط