خانه ی دلگیر

خانه ی دلگیر (مجموعه داستان)، مریم محبوب/ چاپ اول 1397

 

بخشی از داستان را می خوانید:

آن روز تازه ميخواستم شـامل مكتـب شـوم. خوشـي زايدالوصـفي سراسر وجودم را فراگرفته بود. همه چيز به شـكل ديگـري بـه نظـرم جلوه ميكرد. اتاقم شكلي ديگر مي نمـود. كوچـه بـا آن ديوارهـاي شاريده اش جلوه ي ديگري داشت. رهگذران حالت ديگري داشتند. مثل اينكه ذوقي در دل هايشان بود. من هم ذوقي در دلم بود. بقال سر كوچه مي خنديد، من هم خنده يي بر لب داشتم. انگار همـه چيـز خنده يي داشت.

مجموعه داستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu