برگزاری کارگاه کتابخوانی و نقاشی خلاقانه توسط گروه “نردبان”

 

راه صلح و سازندگی از آموزش کودکان می گذرد، امروز باید برای شان دل سوزاند و زندگی کردن و لذت دوستی و همزیستی را به آنان آموخت تا در بزرگسالی به جای انتحار و ویرانی، نهال مهر و دوستی بکارند و بسازند.