برگزاری کلاسهای نگارگری زیر نگر بانو پریسا سیمین‌مهر

بانو سیمین مهر🍀
کلاس نگارگری با آموزشگری بانو “پریسا سیمین مهر” از استادان بنام شاهنامه خوان.

در این کلاس با بهره گیری از قهرمانان شاهنامه و نگارگری ویژه آن، بچه ها آموزش نقاشی می بینند.
این کلاس‌ها در تابستان ۹۶ هر هفته برگزار می‌شود