خانه ی کودکان افغانستان در سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

امسال نیز در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران چشم به راهتان هستیم. 

خانه کودکان افغانستان۲