سومین نشست کارگاه آموزشی ریاضی برای دوره‌های کارورزی آموزگاری

  ۱۳۹۶-۴-۲۲
جناب دکتر زارعی استاد روش تدریس ریاضی در منطقه ۱۹ آموزش و پرورش برای آموزگاران.
اگر درست بیاموزیم ریاضی هم بسیار دوست داشتنی است.