شاهنامه بخوانید پاداش(جایزه) بگیرید

 خانه کودکان افغانستان برگزار می‌کند:
دوره‌های شاهنامه خوانی

این هماوردها(مسابقات) به اینگونه است که دانش‌آموزان یک چکامه( شعر) که در کلاس به آنها داده می‌شود را از بر می‌کنند و یا برای دانش‌آموزانی که در شهر‌هایی دیگر زندگی می‌کنند در کانال شاهنامه خوانی   . گذاشته می‌شود https://t.me/barebaghedanesh

 دانش‌آموزان چکامه را از بر می‌کنند و فیلم آن را برایمان می‌فرستند و ما پاداش آنها را برایشان می فرستیم.

همه دانش‌آموزان می‌توانند در این هماورد همراه شوند و پاداش بگیرند.

برای دانستن بیشتر و اینکه به کانال شاهنامه خوانی افزوده شوید به شماره‌های زیر زنگ بزنید.

۰۲۱۵۵۸۲۵۵۲۸

۰۹۱۰۶۶۸۸۱۲۵