آموزش حرف- چ

 امروز دختران کلاس اول درس “چ” را یاد می گرفتند که آقای موسوی از کلاسشان بازدید کردند و بچه ها “چ” را با یک بیت شعر و واژه ای وطنی آموختند.