جشن مهرگان

مدرسه فرهنگ- جشن مهرگان سال تحصیلی 97-96