نمایش فیلم

نمایش فیلم “هیس دخترها فریاد نمی زنند” در مجتمع آموزشی فرهنگ ویژه مادران برگزار شد.