هفته کتاب و کتاب خوانی

به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی بانو میرهاشمیان از انجمن نویسندگان برای بچه ها کتاب خواندند. سه کتاب “گلدان چینی، کرم اندازه گیر و گوزن شاخدار فایدش چیه “را به انتخاب هرکلاس خواندند.