روز برفی

مدرسه فرهنگ

روز برفی- نویسنده نادر موسوی- 29 دی ماه 1398

 امروز مدرسه ها بسته بود اما پیش از رسیدنم، چند نفر از بچه ها آمده و رفته بودند.
حیف شد که بچه ها نبودند تا برف بازی کنیم. با بچه ها قرار گذاشته ایم که آدم برفی بسازیم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط