شاه زابلستان، ماه کابلستان

شاهنامه

شاه زابلستان و ماه کابلستان بازنویسی داستان زال و رودابه شاهنامه فردوسی

بازنویسی: مریم نظری – تصویرگر: طاهره اکبری

چاپ اول 1399

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu