شکلک

شکلک دبستان
1396-2-13 – دبستان
امروز رفتم دبستان، دوتا از پسرها باهم بگو مگو کرده و به همدیگر دشنام قومیتی داده بودند، کمی همراهشان گپ زدم جدا جدا، آشتی کرده رفتند. می آمدم بیرون که زنگ تفریح بچه ها شد، ایستادم و با چندتایشان این نگاره را انداختم. هنگام گرفتن عکس شکلک در آوردند و من هم گذاشتم راحت باشند و نتیجه ابن شد.😊😁

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط