صبحانه برای دانش‌آموزان

نیازها

برای:200 نفر  
هر نفر: میانگین هزار  تومان
هفته ای دوبار ماهی هشت بار
همه: 14 میلیون و چهارصد هزار تومان
زمان: سال آموزشی 98-1397

درباره برنامه

بیشتر بچه‌ها برای اینکه کم‌برخوردار هستند. همه آنچه بدنشان بایست دریافت کند را نمی‌گیرند و دچار کمبود هایی هستند که در چهره و اندام آن‌ها پیداست. و بیشترشان بدون خوردن صبحانه به دبستان می‌آیند و یا اینکه خوراکی های کم ارزش مانند کیک و … خریداری می‌کنند که جای صبحانه را نمی‌گیرد و از سویی گوناگونی صبحانه در خانواده بسیار کم است. اگر برنامه صبحانه در دبستان باشد تنها صبحانه خوردن نیست بلکه بچه‌ها از نگر بدنی نیرومند می‌شوند چراکه مهندترین نوبت غذایی شان است و یک دورهمی دوستانه‌ای هم کنار آن با دوستان و آموزگارشان دارند.

می‌خواهم از برگزاری زنگ صبحانه در دبستان پشتیبانی کنم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال