طرح تالیف کتاب مدارس خودگردان

پس از همکاری در پروژه ی تحقیقاتی دکتر هما هودفر در سال 1383در باره ی فعالیت زنان مهاجر در ایران به عنوان Women, Religion and the “Afghan education movement” in Iran

و با توجه به اینکه نگران از بین رفتن تجربه و سوابق معلمان و مدیران مدارس خودگردان بودم پروژه ی تالیف کتاب مدارس خودگردان را در سال 1385 با همکاری خانم دکتر هما هودفر و حمایت مالی دانشگاه کنکوردیای کانادا آغاز کردم. در این پروژه که تا سال 1387 به طول انجامید سوابق اکثریت این مدارس را گردآوری و ثبت کردم. با توجه به اینکه در سالهای گذشته توزیع کتابهای درسی و مجله ی گل سرخ و کارنامه های کامپیوتری دانش آموزان را برعهده داشتم و با بیشتر مدیران مدارس خودگردان از نزدیک آشنا بودم آنها همکاری بسیاری خوبی برای گردآوری داده های این کتاب کردند.

این کتاب در هشت فصل تعریف شد و بر اساس آن اطلاعات 385 مدارس خودگردان و مدیران آنها در سراسر ایران و همچنین مشخصات 2950 معلم این مدارس جمع آوری شد.

با 120 نفر از مدیران و معلمان این مدارس مصاحبه ی عمیق صورت گرفت و 2000 پرسشنامه میان آموزگاران این مدارس توزیع و جمع آوری شد. برای بخش معرفی تصویری این مدارس بیش از 1400 عکس از این مدارس دریافت شد. همه ی اخبار و روزنامه ای آن سالها در باره ی این مدارس جمع آوری شد و چند فیلم مستند که به شکلی به فعالیتهای این مدارس می پرداخت جمع آوری شد. خاطرات بیش حدود 400 نفر از معلمان و مدیران این مدارس جمع آوری شد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Watandar