لللل

 

چگونگی زندگی و پرونده دانش‌آموز
تازه از افغانستان به ایران مهاجرت کرده اند و بسیار مقروض هستند . پدر دست فروش است (جوراب فروشی) سه دانش آموز دارند.